கிறுக்கல்-18 | 06-01-2019


பழகுவதில் எளிமையும் !
செயல்களில் நேர்மையும் இருந்தால் !!
கடவுளே வந்தாலும்,
கர்வத்தோடு நிற்கலாம் !!!மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment