கிறுக்கல்-17 | 06-01-2019

என்றுமே நேர்வழியை தேர்வுச்செய் !
பயணிப்பதற்கு சற்றே கடினமாக இருந்தாலும் !!
வெற்றியின் சுவை அதிகம் !!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment