கிறுக்கல்-32 | 10-01-2019

நல்லவர்கள் போல் நடிப்பது மிக எளிது,
நல்லவர்களாய் வாழ்வது மிக கடிது.
பிறரை கெடுத்து வாழ்வது மிக எளிது,
பிறர் வாழ நாம் வாழ்தல் மிக கடிது.
பிறர் உழைப்பில் நம் வெற்றி மிக எளிது,
பிறர் வெற்றிக்கு நாம் உழைப்பது மிக கடிது

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment