கிறுக்கல்-5 | 03-01-2019

மனிதனை ! மனிதனாக !!
பார்க்கும் பார்வையே சிறந்தது !!!
இவ்வுலகில், யாருக்கும் யாரும் 
பெறியவருமில்லை;சிறியவருமில்லை !!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 1 comment |

1 comment :

  1. கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
    அருவினையும் மாண்ட தமைச்சு

    ReplyDelete