கிறுக்கல்-15 | 06-01-2019

மற்றவர்களின் பலவீனத்தை பெரியதாக்காமல் !
அவர்களின் பலத்தை
போற்றுதல் வேண்டும் !!


மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment