கிறுக்கல்-10 | 04-01-2019

யாரையும் புண்படுத்தாத வெற்றியே !
உண்மையில் "வெற்றி"!!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment