கிறுக்கல்-4 | 03-01-2019

இன்றோ  ?
நாளையோ ?
இல்லை என்றோ ஒருநாள் !"வெற்றி" நிச்சயம் !!
முயற்சியை மட்டும்
கைவிடாதே !!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment