கிறுக்கல்-21 | 07-01-2019

பிறரை ஏமாற்றி அடையும்  வெற்றியை
விட தோல்வியே சிறந்தது !!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment