கிறுக்கல்-69 | 25-03-2019


நன்றி மறந்தவனையும் !
நன்றியோடு இருப்பவனையும் !!
ஒருநாளும் மறவாதே !!!மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 2 comments |

2 comments :