கிறுக்கல்-57 | 08-02-2019

நிறம் மாறும் மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
நிஜம் தேடும் இதயமே ? சற்று‌ நில் !
முகமூடி அணியாமல் நீ வாழ்ந்தால்,
உன்னை உடைத்தெறியும் உலகிது !!

பணத்தின் பின்னோடும் மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
குணம் தேடும் இதயமே ? சற்று‌ நில் !
பணம்யின்றி நீ வாழ்ந்தால்,
உன்னை துச்சமென தூக்கியெறியும் உலகிது!!

துரோகத்தில் ஊறிய மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
நட்பை எதிர்நோக்கும் இதயமே ? சற்று‌ நில் !
உயிர் கொடுக்கும் நட்பாக நீ வாழ்ந்தால்,
உன்னை முதுகில் குத்தும் உலகிது !!

ஊழலில் ஊறிய மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
நேர்மையை தேடும் இதயமே ? சற்று‌ நில் !
நீதி, நாயமென நீ  வாழ்ந்தால்,
உன்னை நிர்மூலமாக்கும் உலகிது !! 

அதிகாரத்தை விரும்பும் மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
அன்பை எதிர்நோக்கும் இதயமே?சற்று‌ நில்
அன்புக்கு அடிமையாய் நீ வாழ்ந்தால்,
உன்னை அடக்கியாளும் உலகிது !!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 4 comments |

4 comments :