கிறுக்கல்-87 | 04-05-2019

நம் எழுச்சி ! பிறரின் எழுச்சிக்கு,
தூண்டுதலாய் அமைந்திடல் வேண்டும் 👆
நம் வெற்றி ! பிறரின் வெற்றிக்கு,
அடிப்படையாய் அமைந்திடல் வேண்டும் 👆
நம் பயணம் ! பிறரின் பயணத்திற்கு,
வழித்தடமாய் அமைந்திடல் வேண்டும் 👆
நம் சிந்தனை‌ ! பிறரின் சிந்தனைக்கு,
புகலிடமாய்  அமைந்திடல் வேண்டும்    👆
நம் எழுத்து !பிறரின் தன்னம்பிக்கைக்கு,
அடித்தலமாய்  அமைந்திடல் வேண்டும் 👆
நம் வாழ்க்கை ! பிறரின் வாழ்க்கைக்கு,
எடுத்துக்காட்டாய் அமைந்திடல் வேண்டும்
👆


மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 2 comments |

2 comments :